Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
tel. 500-122-454
tel. (71) 72-61-962

Zadania komornika sądowego

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Uprawnienia komornika sądowego

Komornik ma (…) prawo:

 • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
 • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Art. 1 i 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 790/

Elektroniczne tytuły wykonawcze

Kancelaria obsługuje tytuły wykonawcze wydane w ramach elektronicznego postępowania upominawczego / EPU / skierowane za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego / e-Sąd / w formie elektronicznej.

Elektroniczne dostępy do rejestrów i baz danych

Dla usprawnienia toczących się postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do następujących baz danych i rejestrów:

 • CEPiK – System informatyczny pozwalający ustalić pojazdy należące do dłużników, który obejmuje centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów.
 • OGNIVO – Umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a komornikiem celem uzyskiwania informacji o posiadanych przez dłużników rachunkach bankowych.
 • ZUS PUE – Pozwala ustalić wszelkich płatników składek na ubezpieczenia społeczne dłużników, w tym: zakłady pracy, zleceniodawcy, organy emerytalne i rentowe, etc..
 • CBD KW – Baza danych umożliwiająca ustalenie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości należących do dłużników.
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
 • KATASTER – Kataster powiatu oławskiego i wrocławskiego.